Hoppas – trots allt (4)

Går det att förbereda sig för en kris? Det är omöjligt att svara ett kategoriskt ja eller nej på den frågan. Vissa kriser är långsamma till sin natur, till exempel allvarlig sjukdom. Det finns därför en viss möjlighet att förbereda sig mentalt och att bygga upp strategier för att kunna klara av den svåra situationen. Andra kriser är plötsliga och det är svårt att göra sig en föreställning om de känslor man då drabbas av. Den obegripliga och ofattbara sorgen efter ett förolyckat barn till exempel, är nästan omöjlig att hantera på ett rationellt sätt.

De fyra följande strategierna har jag själv upplevt vara till god hjälp vid kriser som drabbar människor på grund av svårigheter och problem som för det mesta uppstår i vardagssituationer. Det kan handla om svårigheter och problem på arbetsplatsen, ifrågasättanden och personliga attacker man utsätts för, olika konfliktsituationer man hamnar i, skilsmässor, ekonomiska svårigheter etc. Omvälvande förändringar med negativa konsekvenser för den som utsätts för dem, utlöser troligtvis en krissituation av något slag. Ibland behöver man hjälp att ta sig igenom krisen. Vid andra tillfällen reder man ut sin situation med hjälp av egna resurser, kanske med stöttning av familj och nära vänner. 

Spill inte krut på döda kråkor

Personer som vågar ”sticka ut näsan” och försvara det de tror på, riskerar ständigt att ifrågasättas. Ibland är de föremål för avundsjuka, rivalitet eller prestigekamp. Många av de personliga påhoppen orsakas av människor som själva sitter ”i glashus”. De behöver inte stå till svars för resultatet av sina destruktiva påhopp. Däremot orsakar deras utfall ofta både personliga tragedier och ansenlig skada för lång tid. Påståendet: ”Det går snabbt att riva ner det befintliga men det tar lång tid att bygga upp något nytt igen” har mer sanning i sig än vi kanske anar.

Det finns inget enkelt svar på hur man ska bemöta destruktiva och elaka attacker. Att ha vänner som kan ge råd och uppmuntran är guld värt. Framför allt är det viktigt att inse vad som ligger bakom det här fenomenet. Det är ett steg på vägen att också kunna hantera det hela och att tillägna sig en rätt inställning. Det är lätt att se sig som ”oskyldigt drabbad” och som ”offer”. Då ligger det också nära till hands att förfalla till självömkan. Den inställningen är ofta passiviserande. För att inte ätas upp av bitterhet och sorg, måste vi hitta en väg att gå vidare.

Kanske vi borde ta lärdom av det gamla ordspråket: ”Man skall inte spilla krut på döda kråkor”. För en del människor ligger det nära till hands att ge sig hän åt känslan av oförrätt och gå till motangrepp. Mycket energi och kraft ägnas i onödan åt att snabbt kasta sig in i någon slags prestigefylld duell. Det leder ofta till en korseld av beskyllningar, som sällan för något gott med sig.

Ett klokt råd är därför att träda tillbaka och avvakta till dess att de första känslorna lagt sig. Att försöka få distans till problemet så att man med större klarsynthet kan analysera vad det handlar om. Det bidrar till att tillägna sig ett mer balanserat perspektiv. Det kan också ge insikt om att fenomenet kanske inte har så stor dignitet.

Humor är kanske inte det första man tänker på i en situation där man drabbats negativt, antingen av plötsliga händelser eller genom personliga attacker. Ändå kan det bli ett fantastiskt redskap att ta till, för den som lärt sig att använda det. Det finns en komisk sida också i många tragiska situationer. Ibland kan det hjälpa till i bearbetningen att lyfta fram den!

Bitterhet gör livet fult och deformerat, skriver Ludvig Igra (2001:136). Det är så sant som det är sagt! Bitterheten påverkar välmåendet negativt hos den människa som när den. Den försvårar också relationerna med andra människor, eftersom en sådan person inte blir lätt att ha att göra med. Våra medmänniskor känner av de negativa ”vibbarna” och undviker helst en bitter person. Figuren Ove i filmen ”En man som heter Ove”(Hannes Holms filmatisering av Fredrik Backmans bok med samma titel), är kanske ett bra exempel på en människa som hamnat i bitterhetens onda cirkel, vilken så småningom kommer att påverka hela livet i fel riktning.

Våga vara öppen för det nya

När något negativt oväntat inträffar i våra liv, förändras förutsättningarna ofta totalt. Det är för de flesta en traumatisk upplevelse. Vi är vana att handla på ett visst sätt och vara accepterade för det vi gör, vi har en roll som vi fyller sedan länge. Det faktum att vi finns med i ett sammanhang där vi är accepterade, inger också tillfredsställelse och självsäkerhet. Så länge allt flyter på, tänker vi ofta inte heller på att det kan inträffa en förändring som stjälper allt över ända.

I den kris som uppstår i samband med traumatiska händelser i våra liv, är vi ofta inte kapabla att analysera och bedöma den nya situation som uppstått. Inte heller är det möjligt att göra relevanta jämförelser med den situation vi upplever som normal, invand och trygg. Ett riktmärke att hålla fast vid, kan ändå vara att det ur spillrorna är möjligt att bygga upp något nytt.

Efter en naturkatastrof eller förödelse i samband med krig används ofta material från det ursprungliga samhället i återuppbyggnaden. Det nya som uppstår kommer inte att bli en spegelbild av det gamla samhället. Troligtvis blir det bättre och mer funktionellt med avseende på den nya situation som har uppstått och de förändrade förhållanden som råder.

Det fungerar på samma sätt när det gäller den individuella livssituationen. När omständigheter omkullkastar inriktningen av våra liv är vår första instinkt att försöka återvinna balansen. Det ligger då nära till hands att sträva efter att saker och ting återgår till det ”normala” igen. Det vill säga: målet för oss är, medvetet eller omedvetet, att identiskt få tillbaka den livssituation vi hade då allt flöt på och kändes bra i vårt liv. Kruxet är bara att det oftast är en omöjlighet. Det som har hänt, har troligtvis förändrat förutsättningarna. Det kan bli svårt, ja rentav vara en omöjlighet för oss att kunna återfå det liv vi levde innan krisen. Ju tidigare vi kan frigöra oss från tanken att allt måste förbli som det har varit, dess snabbare kommer vi också kunna påbörja arbetet med återuppbyggnad i våra liv.

 Sorgen och saknaden över en förlust är inte fel utan helt naturlig. Om vi envist hänger oss åt de känslorna, kan de samtidigt bli ett hinder att komma vidare. Att acceptera förlusten och släppa taget om det ”gamla invanda” skapar förutsättningar för att kunna se framåt. Den energi som vi frestas lägga på att försöka återskapa den ursprungliga situationen, behövs för att i stället ta tillvara nya möjligheter som öppnar sig.  Den insikten kommer förr eller senare till oss och vi gör väl i att inte stöta bort den. Att kunna släppa taget om det som har varit är nödvändigt för att vi ska komma vidare.

Fatta de viktiga besluten

Vi kan inte styra över alla detaljer i den utveckling som händelserna kommer att ta. Däremot kan vi så småningom ofta fatta några viktiga beslut som gäller vår inställning till det inträffade. Det handlar om beslut, därför att vår vilja är inbegripen.

  • Beslutet att acceptera sorgen. Att ge upp det man vårdat ömt i sitt liv, eller åtminstone kände trygghet i, innebär ett sorgearbete. Det är smärtsamt att öppna upp för sorgen men vi går ofta stärkta ur en sådan process.
  • Beslutet att erkänna misslyckandet. Oavsett om det beror på att andra handlat fel eller på mina egna misstag, är det viktigt att inte i ett första läge slösa sin energi på att hitta orsakerna. Erkänn i stället misslyckandet och se vad du kan lära av det!

Det är sant att vi är olika som människor och reagerar på olika sätt. Å andra sidan är det också sant att den som vågar erkänna sina brister, ofta har ett stort mått av självkännedom. Därför är chanserna till utveckling större i den personens liv. Det finns för det mesta ett stort mått av personlig mognad i den sårbares attityd.

  • Beslutet att bemästra dina försvar. Det finns olika typer av försvarsmekanismer, som aktiveras vid förluster och andra krissituationer. Exempel på försvar är: isolering, undertryckande, förnekande, undvikande, regression och identifikation. Försvaren kan hjälpa till så att vi anpassar oss till situationen. Ibland försvårar de bearbetning och får därmed en hämmande eller till och med destruktiv roll.  Försvaren är alltid närvarande, vi kan aldrig helt undvika dem. Däremot är det möjligt att i någon mån bli medveten om dem och hur de verkar. På så sätt kan individen försöka undvika försvarsmekanismernas negativa konsekvenser i en krissituation. 
  • Beslutet att inte ge sig hän åt det konstanta negativa grubblandet. När det negativa drabbar oss, är det lätt att hamna där. Tyvärr blir det ofta till en ond cirkel, som inte leder någon vart. Längre fram ska vi se vad man själv kan göra för att ta sig ur det här kontraproduktiva grubblet och på vilket sätt man kan få hjälp i en sådan situation.

Tänk positivt

Människan har länge insett betydelsen av att se saker och ting på ett positivt sätt:  ”Glatt hjärta ger ljus uppsyn” och vidare ”Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet suger märgen ur benen” (Ordspr. 15:13 och 17:22). Den flertusenåriga visdomen har sitt ursprung i en allmängiltig reflektion över livet. En insikt i hur människans förhållningssätt till det som sker i tillvaron, kan påverka det egna välmåendet.

Den kände professorn i internationell hälsa Hans Rosling, intervjuas vid ett tillfälle av en dansk journalist. Journalisten vill betona den stora fattigdomen i världen, medan Hans Rosling kontrar med att placera ut några äpplen på rad. Han pekar på de båda äpplena på varje sida av raden och låter dem representera de som har det riktigt bra och de som har det riktigt fattigt. Men, menar han, den stora massan befinner sig i mitten – varpå han pekar på de flesta av äpplena som befinner sig där. Så är det med världens befolkning idag också, det stora flertalet har det halvbra. – Du väljer att koncentrera dig på den lilla del som är extremt fattig medan jag väljer att fästa ögonen på alla dem som har det fått det mycket bättre och faktiskt har det relativt bra i vår värld idag, konstaterar Rosling.

Det är två olika sätt att se på människans situation i ett globalt perspektiv. Samtidigt kan det lära oss en del om hur vi kan hantera vår personliga situation. Det mörka och negativa finns där och i vissa livssituationer kanske det vill dominera vårt sätt att förhålla oss till livet. Det är lätt att det negativa upptar hela vår koncentration och styr vår inställning. Ett sätt att få en mer balanserad uppfattning kan vara att skriva ner vad som är dåligt respektive bra i den situation man befinner sig i. Det är inte omöjligt att man då inser att de ”dåliga äpplena” är ganska få i jämförelse med de ”halvbra” och de ”riktigt bra” tillsammans. Det kan hjälpa till att rikta koncentrationen mot det som är positivt, i stället för att absorberas av det negativa.

Som en motvikt mot allt uppumpat positivt tänkande, har Jan Bylund och Mattias Lundberg skrivit boken ”Den lyckliga pessimisten”. Jag uppfattar inte att de förespråkar en ”negativ” syn på tillvaron. Budskapet är provokativt och riktar sig till alla dessa fixare, som reser runt och föreläser om att man kan styra sitt liv i den riktning man vill. Att allt hänger på en rätt inställning. De båda författarna vill återföra oss till en mer realistisk bild av hur livet egentligen är. De menar att den påtvingade glättigheten har gjort mer skada än nytta. Både ledare och medarbetare känner sig misslyckade, därför att de inte förmår leva upp till den idealbild som utmålas. Dessutom påpekar de också faran med att den här rörelsen utnyttjar sin filosofi som instrument för att skapa lättstyrda människor, vilka förväntas vara glada och tacksamma i alla lägen.

Det är viktiga synpunkter som förmedlas i boken. Verkligheten kan inte förändras genom vår vilja. Däremot kan vårt önsketänkande göra oss förblindade för verkligheten och för människors situation. Det motsäger egentligen inte det faktum, att vi lättare hittar ut ur den mörka tunneln, om vi har förmågan att koncentrera oss på den enda strimma av ljus som vi kan uppfatta långt i fjärran. Hoppet kan hjälpa en människa i kris att uthärda smärtan och dessutom ge styrka att gå vidare.

Forskningen har visat att man faktiskt kan träna sig i att tänka positivt. Forskningsresultaten visar också att optimistiska personer presterar bättre på alla områden och att man har bättre hälsa (vilket även påverkar livslängden).

När vi bestämmer oss för att inta en positiv grundinställning handlar det inte om att manipulera fakta eller att förneka verkligheten. Att inta en glättig attityd och låtsas som om det inte finns några problem, kommer inte att hjälpa någon människa och kan inte heller åstadkomma en förbättring av situationen. Däremot kan en sund, positiv grundinställning hjälpa oss att angripa problemen på rätt sätt. Praktiskt innebär det att vi, i vår allmänna inställning, försöker koncentrera oss på det som är bra i stället för det som är dåligt. Det är ju faktiskt inte så komplicerat att ändra sin beskrivning av det ”halvtomma” glaset, för att i stället tala om det som ett ”halvfullt” glas! Det ändrar inte det faktiska förhållandet men däremot kan det göra skillnad för mig hur jag betraktar verkligheten!

Det vikarierande hoppet kan vara viktigt hos en hjälpare som konfronteras med människor i djup kris, vilka själva har svårt att se någon utväg i den situation de befinner sig. Samtidigt är det viktigt att vara lyhörd för var någonstans den eller de befinner sig som man försöker hjälpa. Man kan inte ”springa i förväg” och tvinga på människor ett hopp eller ett optimistiskt perspektiv.

Vikten av känslighet  och respekt kan inte nog betonas i mötet med människor i kris. Det handlar i första hand om att lyssna och att lyssna in. Tröstande ord och förmedlande av hopp får komma då tiden är mogen. Och då aldrig på hjälparens villkor, utan som en medvandrare på den långsamma vägen ut från hopplöshet och förtvivlan. Det är en process som kan gå fort eller ta tid. Att ge den tiden är det största beviset på medkänsla och respekt .

Sinnesrobönen uttrycker på ett koncist sätt vad det är frågan om: ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Publicerat den
Kategoriserat som Uncategorized

av administration

Framför allt medmänniska. Dessutom egenföretagare och bloggare som vill dela med mig av upplevelser som berikar livet, samt inspirera och uppmuntra till ett hälsosamt och uthålligt levnadssätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *